republican

[rɪˈpʌblɪkən] [rɪˈpʌblɪkən]

adj. 共和政体的,共和国的;拥护共和政体的,共和主义的;(美国)共和党的,支持共和党的(Republican);北爱尔兰共和主义者的,支持北爱尔兰共和主义者的(Republican)

n. 共和主义者,拥护共和政体者;(美国)共和党人,共和党支持者(Republican);(主张北爱尔兰应脱离英国成为爱尔兰共和国一部分的)北爱尔兰共和主义者(Republican)

[ 复数:republicans 比较级:morerepublican 最高级:mostrepublican]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 16:16:18 2023-03-30 16:10:41 2023-03-30 18:23:57 2023-03-30 17:00:18 2023-03-30 18:12:15 2023-03-30 18:23:33 2023-03-30 17:52:51 2023-03-30 18:29:33 2023-03-30 16:06:36 2023-03-30 18:11:54 2023-03-30 16:59:36 2023-03-30 17:09:52 2023-03-30 18:17:13 2023-03-30 16:27:22 2023-03-30 16:07:17 2023-03-30 16:43:19 2023-03-30 18:21:04 2023-03-30 17:39:03 2023-03-30 17:20:43 2023-03-30 16:37:31